Ερμηνεία Εκθέσεων Αποτελεσμάτων

Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Δύο πίνακες όπου εμφανίζονται τα αποτελέσματα του υπό αξιολόγηση εργαστηρίου για τη συγκεκριμένη παράμετρο και η στατιστική (α) στο σύνολο των μεθόδων, (β) στη μέθοδο και (γ) στον αναλυτή που έχει δηλωθεί. Η στατιστική της «μεθόδου» και του «αναλυτή» εμφανίζεται μόνον αν τα εργαστήρια που την έχουν δηλώσει είναι τουλάχιστον 10.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

(Α) Ιστόγραμμα κατανομής: Εμφανίζει την κατανομή του συνόλου των αποτελεσμάτων γύρω από την τιμή-στόχο. Η κάθε στήλη αντιστοιχεί σε ένα εύρος 0,5 SD. Στο εσωτερικό του ιστογράμματος, το γαλάζιο χρώμα αντιστοιχεί στην κατανομή όσων χρησιμοποιούν την ίδια μέθοδο με αυτήν του υπό αξιολόγηση εργαστηρίου, ενώ το μπλε σκούρο στην κατανομή όσων χρησιμοποιούν τον ίδιο αναλυτή.

(Β) Διάγραμμα Levey-Jennings: Καλύπτει διαχρονικά τις αποκλίσεις των 12 τελευταίων αποστολών του υπό αξιολόγηση εργαστηρίου. Η τιμή-στόχος αντιστοιχεί στην κεντρική οριζόντια γραμμή.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για τις 21 από τις 23 παραμέτρους η στατιστική επεξεργασία γίνεται στο σύνολο των αποτελεσμάτων, ανεξαρτήτως αναλυτικής μεθοδολογίας. Σε δύο παραμέτρους όπου υπάρχει σαφής εξάρτηση της διαμορφούμενης μέσης τιμής από τη μέθοδο προσδιορισμού, στην ALP (buffer AMP ή DEA) και την LDH (φορά αντίδρασης L®P ή P®L), η στατιστική επεξεργασία γίνεται χωριστά για κάθε αναλυτική μεθοδολογία.

Το ιδανικό αποτέλεσμα βρίσκεται στο κέντρο του τετραγώνου (Α).

Ενα σημείο που βρίσκεται εκτός κέντρου αλλά κατά μήκος της διαγωνίου που σχηματίζει γωνία 45ο με τους άξονες, υποδηλώνει την ύπαρξη αναλογικού συστηματικού σφάλματος το οποίο μπορεί να οφείλεται σε πρόβλημα βαθμονόμησης. (Β).

Ενα σημείο που βρίσκεται στο στόχο ως προς τον ορό Α αλλά χαμηλά ως προς τον ορό Β μπορεί να οφείλεται σε έλλειψη γραμμικότητας στις υψηλές συγκεντρώσεις, αν ο ορός Β είναι ένας ορός υψηλής συγκέντρωσης. (Γ).

Ενα σημείο που βρίσκεται μακράν του κέντρου, εκτός στόχων αλλά και εκτός διαγωνίου, υποδηλώνει την ύπαρξη είτε σταθερού συστηματικού σφάλματος και για τα δύο αποτελέσματα, είτε τυχαίου στο ένα από τα δύο (Δ).